Day April 18, 2021

Quy trình nói 1 câu tiếng Anh trôi chảy

Tiếng Anh không giống như tiếng Việt, khi nói cần có ngữ điệu của câu. Tức là có từ được nói to lên và có từ được nói nhỏ xuống. Điều này tạo thành ngữ điệu của câu. Và để…