Jilo English

Jilo English

Các từ đồng nghĩa với Many

Many là một trong những từ phổ biến nhất trong tiếng Anh. Tuy nhiên để tránh việc lặp từ thì bạn có thể sử dụng các từ đồng nghĩa sau đây: Numerous Ví dụ: There are numerous reasons to visit…

Cấu Trúc Câu I’m Planning To

Khi bạn muốn diễn tả về kế hoạch hay 1 dự định mà bạn sắp làm thì bạn có thể sử dụng cấu trúc câu “I’m planning to do sth”. Đây là một cấu trúc câu rất phổ biến và…

Cách sử dụng another

Another nghĩa là: thêm 1 cái gì đó, thêm 1 cái gì khác. Đây là một từ hạn định, đứng trước 1 danh từ đếm được số ít hoặc 1 đại từ. Cấu trúc: another + danh từ số ít…