Day September 26, 2021

Cách sử dụng another

Another nghĩa là: thêm 1 cái gì đó, thêm 1 cái gì khác. Đây là một từ hạn định, đứng trước 1 danh từ đếm được số ít hoặc 1 đại từ. Cấu trúc: another + danh từ số ít…